Specjalizacja

 

 

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności z branży TSL (Transport Spedycja, Logistyka). Kancelaria nie świadczy pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 

Główne obszary pomocy prawnej, świadczonej przez Kancelarię, to:

 

·    Prawo transportowe, a w szczególności:

 

o  prawo morskie, krajowe i międzynarodowe

 

o  prawo przewozowe, krajowe i międzynarodowe, w zakresie przewozów drogowych

 

o  prawo przewozowe, krajowe i międzynarodowe, w zakresie przewozów kolejowych

 

o  prawo transportu lotniczego

 

·    Prawo cywilne, w szczególności:

 

o  spedycja

 

o  ubezpieczenia transportowe

 

o  kontrakty krajowe i międzynarodowe

 

·    Prawo sądowe, a w szczególności:

 

o  reprezentowanie stron w sprawach dotyczących szkód transportowych

 

·    Prawo handlowe, a tym:

 

o  obsługa prawna walnych zgromadzeń/ zgromadzeń wspólników oraz pozostałych organów spółek handlowych.

 

Opłata za godzinę świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię wynosi równowartość w PLN kwoty 165 EUR + VAT i jest płatna w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury, chyba, że umówiono się inaczej.

NIE WYRAŻAMY ZGODY NA SPLIT PAYMENT.


1.     Odpowiedzialność Kancelarii z tytułu nienależytego wykonania umowy z Kancelarią ograniczona jest do mniejszej z następujących kwot: (a) kwoty 10.000 złotych (dziesięć tysięcy złotych), (b) sumy dwukrotnego wynagrodzenia Kancelarii z tytułu sprawy, z którą związana jest szkoda. Powyższe ograniczenia nie dotyczą przypadków, gdy szkoda została wyrządzona przez Kancelarię z winy umyślnej.

2.     W przypadku świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej z zastosowaniem prawa obcego, odpowiedzialność Kancelarii jest wyłączona. 

4.       Wyłącza się odpowiedzialność Kancelarii za utracone korzyści oraz szkody pośrednie i następcze.

 

5.       Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za swe działania lub zaniechania w sprawach, w których radcy prawnemu Kancelarii nie udzielono pełnomocnictwa.